Diện tích đất khu công nghiệp dự kiến đến năm 2030 là 210.930 ha , tăng 120.100 ha so với năm 2020.

Chiều 29/10, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025.

Mục tiêu của kế hoạch này là đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của đất nước.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng cho biết, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 – 2025) được xác định trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công, khả năng thu hút nguồn vốn khác, yếu tố tác động như biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, khả năng phục hồi của kinh tế thế giới… đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Về chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 27,73 triệu ha (giảm 251.220 ha so với năm 2020). Đến thời điểm 31/12/2020 cả nước có 3,92 triệu ha trồng lúa, giảm 202.940 ha so với năm 2010.

Về đất phi nông nghiệp, Bộ trưởng cho biết trong 10 năm vừa qua, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 226,04 nghìn ha; đến thời điểm 31/12/2020 có 3,93 triệu ha, đạt 82,24% so với chỉ tiêu quy hoạch được Quốc hội quyết định, trong đó các chỉ tiêu đất quốc phòng, đất an ninh, đất phát triển hạ tầng, đất ở tại đô thị thực hiện đạt tỷ lệ cao.

Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2030 được xác định là 4,90 triệu ha  (tăng 965.370 ha so với năm 2020).

Riêng với đất khu công nghiệp, mặc dù chỉ tiêu sử dụng đất trong thời kỳ 2011 – 2020 đạt thấp (đạt 47,45%), nhưng định hướng sẽ tăng cao. Vì, theo Bộ trưởng, trong những năm gần đây, nhất là trong năm 2020, nhu cầu đất khu công nghiệp có xu hướng tăng nhanh do làn sóng chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam và hệ thống hạ tầng giao thông được hoàn thiện.

Mặt khác, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã đặt ra mục tiêu đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, tỷ trọng khu vực công nghiệp đạt trên 40% GDP cả nước vào năm 2030. Đồng thời, phát triển công nghiệp sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và quá trình đô thị hóa.

Trên cơ sở đó, dựa trên các phương pháp tính toán của kinh tế lượng, xác định diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2030 là 210.930 ha , tăng 120.100 ha so với năm 2020, tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm, các trục kinh tế ven biển, gắn kết với hạ tầng giao thông. Quy hoạch phát triển khu công nghiệp cùng với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, nhà ở và các công trình xã hội, văn hóa, thể thao phục vụ công nhân làm việc trong khu công nghiệp.

Cũng tăng là đất quốc phòng. Bộ trưởng cho biết đến 31/12/2020 là 243.160 ha, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 là 289.070 ha, tăng 45.910 ha so với năm 2020.

Quy hoạch cho biết, hiện trạng đất an ninh của cả nước được thống kê, kiểm kê đến 31/12/2020 là 52.710 ha và quy hoạch sử dụng đất an ninh đến năm 2030 là 72.330 ha, tăng 19.620 ha so với năm 2020.

Cũng được quy hoạch tăng là đất phát triển hạ tầng, đến năm 2030 là 1,75 triệu ha, tăng 412.200 ha so với năm 2020. Quy hoạch sử dụng đất giao thông đến năm 2030 là 921.880 ha (không bao gồm diện tích đất hành lang giao thông), tăng 199.550 ha so với năm 2020.

Đến năm 2030 diện tích đất đô thị của cả nước là 2,95 triệu ha, tăng 925.780 ha, đáp ứng yêu cầu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%, Bộ trưởng cho biết.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế trình bày báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ thảo luận tại  tổ về quy hoạch nói trên ngay trong chiều 29/10.

BĐT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *