Thông tin người nộp thuế là tập hợp thông tin, dữ liệu được thu thập, sắp xếp, lưu trữ, khai thác và sử dụng (tại Khoản 1 Điều 95 Luật Quản lý thuế năm 2019). Sẽ có một số trường hợp cơ quan thuế được công khai thông tin người nộp thuế.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, các trường hợp sau đây cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế:

– Trốn thuế, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh; phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

– Không nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

– Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

– Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khác.

– Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật như từ chối không cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

– Chống, ngăn cản công chức thuế, công chức hải quan thi hành công vụ.

– Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành.

– Cá nhân, tổ chức không chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.

– Các thông tin khác được công khai theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, những nội dung về thông tin người nộp thuế được công khai gồm mã số thuế; tên người nộp thuế; địa chỉ người nộp thuế, trụ sở kinh doanh; lý do công khai thông tin. Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà cơ quan quản lý thuế có thể công khai thêm một số thông tin khác liên quan đến người nộp thuế.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế thuộc về thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý thuế nơi quản lý khoản thu ngân sách nhà nước căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn, để quyết định việc lựa chọn các trường hợp công khai thông tin người nộp thuế có vi phạm.

Trước khi công khai thông tin người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế phải thực hiện rà soát, đối chiếu để đảm bảo tính chính xác thông tin công khai, tránh công khai sai thông tin hay sai hành vi vi phạm gây ảnh hưởng tới danh dự của chủ thể bị công khai thông tin.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin công khai. Trường hợp thông tin công khai không chính xác, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế thực hiện đính chính thông tin và phải công khai nội dung đã đính chính theo hình thức công khai đã được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 29 Nghị định này.

Hình thức công khai thông tin người nộp thuế

Hình thức công khai thông tin người nộp thuế cũng được quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP như sau:

– Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp;

– Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

– Niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế; thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan quản lý thuế các cấp theo quy định của pháp luật;

– Các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan.

DNSG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *