Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, CII đạt 2.256 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với cùng kỳ, LNST đạt 126 tỷ đồng, tương ứng giảm 73% so với 9 tháng đầu năm ngoái, trong đó LNST công ty mẹ là hơn 34 tỷ đồng tương đương EPS đạt 136 đồng.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 261 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp đạt 64 tỷ đồng, giảm 81% so với quý 3/2020.

Trong kỳ CII có 374 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 23% so với cùng kỳ; chi phí lãi vay tăng cao hơn tuy nhiên các khoản chi khác được tiết giảm nên chi phí tài chính của CII ghi nhận giảm 10% xuống mức 278 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết lãi gần 21 tỷ đồng.

Kết quả, CII trước thuế gần 66 tỷ đồng, giảm mạnh 42% so với quý 3/2020; không còn được hoàn nhập thuế như quý 3/2020 nên LNST giảm mạnh 87% xuống mức gần 11 tỷ đồng; lãi ròng công ty mẹ vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý 3

Theo giải trình, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của CII cũng như nhóm các công ty con và đơn vị thành viên. Cụ thể, việc tạm ngừng thu phí đối với các dự án giao thông và tạm dừng thi công các dự án hạ tầng cơ sở, bất động sản theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ảnh hưởng lớn đến doanh thu của CII trong quý 3 và cả năm 2021.

Tuy nhiên, phía CII vẫn nhận định việc này sẽ không ảnh hưởng trong dài hạn khi mà dịch bệnh đang dần được kiểm soát;

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, CII đạt 2.256 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với cùng kỳ, LNST đạt 126 tỷ đồng, tương ứng giảm 73% so với 9 tháng đầu năm ngoái, trong đó LNST công ty mẹ là hơn 34 tỷ đồng tương đương EPS đạt 136 đồng.

Được biết, CII đặt kế hoạch năm 2021 đạt tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 3, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được  2-% kế hoạch lợi nhuận năm.

CII

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của CII tăng nhẹ 3% so với đầu năm lên 30.550 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm lên 5.657 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 4% so với đầu năm lên 5.212 tỷ đồng. 

Xét về nợ vay, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 1.083 tỷ đồng lên 17.661 tỷ đồng và chiếm 58% tổng nguồn vốn. Đến cuối quý 3, CII ghi nhận LNST lũy kế chưa phân phối xấp xỉ 2.253 tỷ đồng.

DN&TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *