Hàng hoá được tổ chức, cá nhân nhập khẩu để tài trợ Chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương… phòng, chống Covid-19 sẽ không bị tính thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng.

Đây là nội dung nêu tại Nghị quyết về chính sách thuế với hàng nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống Covid-19 được Chính phủ ban hành ngày 11/9.

Theo Nghị quyết, hàng hoá được doanh nghiệp, cá nhân nhập khẩu để tài trợ Chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương… phòng, chống Covid-19 được áp thuế như trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Tức là các loại hàng hoá này sẽ không bị tính thuế nhập khẩu (theo Luật Thuế xuất, nhập khẩu) và thuế giá trị gia tăng (theo Luật Thuế giá trị gia tăng).

Nghị quyết này có hiệu lực từ 11/9 và được áp dụng cho tới khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch.

Chính phủ giao Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hoá nêu trên theo đề nghị của các cá nhân, tổ chức, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách.

Bộ Tài chính được đề nghị hướng dẫn hồ sơ hải quan với hàng hoá nhập khẩu để tài trợ cho phòng, chống Covid-19. Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng với các hàng hoá nhập khẩu tài trợ cho chống dịch.

Trường hợp hàng hoá đã nhập khẩu tài trợ cho chống dịch trước ngày 11/9 (ngày Nghị quyết có hiệu lực) cũng không bị thu hai loại thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng. Nếu các cá nhân, tổ chức đã nộp thuế, sẽ được cơ quan quản lý xử lý số thuế đã nộp theo luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa.

VNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *