Ngày 07/07/2021 vừa qua Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH là thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và hướng dẫn thi hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Theo đó, có một số điểm mới như sau:

Bổ sung lao động tham gia BHXH bắt buộc

Thêm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người giao kết hợp đồng có HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên thì phải tham gia BHXH bắt buộc.

Bổ sung mức hưởng ốm đau tối đa khi nghỉ lẻ tháng

Vẫn áp dụng công thức tính cũ như trong thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Tuy nhiên bổ sung thêm quy định, nếu người lao động có ngày lẻ hưởng trợ cấp ốm đau (không trọn tháng) thì mức hưởng tính tối đa bằng mức hưởng chế độ ốm đau 1 tháng.

Thay đổi tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau

Trường hợp người lao động nghi hưởng ốm đau, hoặc con ốm đau từ 14 ngày trở lên (bao gồm cả trường hợp nghỉ việc không hưởng lương) thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo thông tư 59/2015 hiện hành là lấy tiền lương của chính tháng người lao động nghỉ ốm đau

Thêm quy định về người cha hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con

Nếu cả hai vợ chồng cùng tham gia BHXH mà vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng đóng BHXH đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con.
Mức trợ cấp 1 lần = 2 tháng lương cơ sở/con.

WKT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *