Lịch nộp báo cáo thuế tờ khai thuế năm 2022

Tháng

Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1

20/01/2022

Tờ khai thuế GTGT T12/2021
Tờ khai thuế TNCN T12/2021 (nếu có)

30/01/2022

Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2021
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2021 (nếu có)Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2021 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021*BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021*
Nộp tiền thuế môn bài năm 2022Nộp tiền thuế môn bài năm 2022

2

20/02/2022

Tờ khai thuế GTGT T1/2022
Tờ khai thuế TNCN T1/2022 (nếu có)

3

20/03/2022

Tờ khai thuế GTGT T2/2022
Tờ khai thuế TNCN T2/2022 (nếu có)

30/03/2022

Quyết toán thuế TNDN năm 2021Quyết toán thuế TNDN năm 2021
Quyết toán thuế TNCN năm 2021Quyết toán thuế TNCN năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2021Báo cáo tài chính năm 2021

4

20/04/2022

Tờ khai thuế GTGT T3/2022
Tờ khai thuế TNCN T3/2022 (nếu có)

30/04/2022

Tờ khai thuế GTGT Quý I/2022
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2022 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2022 (nếu có)Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2022 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022*BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022*

5

20/05/2022

Tờ khai thuế GTGT T4/2022
Tờ khai thuế TNCN T4/2022 (nếu có)

6

20/06/2022

Tờ khai thuế GTGT T5/2022
Tờ khai thuế TNCN T5/2022 (nếu có)

7

20/07/2022

Tờ khai thuế GTGT T6/2022
Tờ khai thuế TNCN T6/2022 (nếu có)

30/07/2022

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2022
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2022 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2022 (nếu có)Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2022 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022*BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022*

8

20/08/2022

Tờ khai thuế GTGT T7/2022
Tờ khai thuế TNCN T7/2022 (nếu có)

9

20/09/2022

Tờ khai thuế GTGT T8/2022
Tờ khai thuế TNCN T8/2022 (nếu có)

10

20/10/2022

Tờ khai thuế GTGT T9/2022
Tờ khai thuế TNCN T9/2022 (nếu có)

30/10/2022

Tờ khai thuế GTGT Quý III/2022
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2022 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2022 (nếu có)Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2022 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022*BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022*

11

20/11/2022

Tờ khai thuế GTGT T10/2022
Tờ khai thuế TNCN T10/2022 (nếu có)

12

20/12/2022

Tờ khai thuế GTGT T11/2022
Tờ khai thuế TNCN T11/2022 (nếu có)

* Với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (sẽ thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

** Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

KT1a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *