Hệ thống đường dây truyền tải điện sẽ phải nộp tiền thuê đất nhưng đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc không làm tăng thêm giá bán lẻ điện bình quân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vừa có kết luận về vấn đề thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện.

Theo đó, Thường trực Chính phủ đồng ý với ý kiến thống nhất của các bộ, ngành, đại biểu tại cuộc họp về việc thu tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các cơ quan có liên quan đề xuất cụ thể thời điểm bắt đầu thu tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, không chậm quá nửa đầu tháng 6 năm 2022.

Bộ Tài chính cũng được giao tổng hợp số liệu (tạm tính) về tiền thuê đất phải nộp theo pháp luật về đất đai của Hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo EVN rà soát, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất (tinh giản nhân lực, cải cách thủ tục hành chính,…), thực hành tiết kiệm các khoản chi, tính toán cùng với các yếu tố chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp khác để xây dựng Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2021-2025 đã bao gồm tiền thuê đất của hệ thống đường dây truyền tải điện đảm bảo nguyên tắc không làm tăng thêm giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ thực hiện việc thu tiền thuê đất được xác định tại mục 1 Thông báo này.

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm các khoản chi; giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình xác định, thu, nộp, hạch toán tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện bảo đảm tiến độ thực hiện việc thu tiền thuê đất được xác định.

Các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu, nộp, hạch toán tiền thuê đất của Hệ thống đường dây truyền tải điện theo quy định của pháp luật, không để tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng được giao xem xét xử lý, giải quyết những vấn đề cụ thể, theo đúng quy định của pháp luật.

Hệ thống điện Việt Nam hiện đang vận hành với nhiều cấp điện áp từ hạ áp (0,4 kV) đến trung áp (6-35 kV), cao áp (110, 220 kV) và siêu cao áp (500 kV).

Theo phân cấp, lưới điện truyền tải có cấp điện áp từ 220 kV trở lên do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) quản lý, lưới điện từ 6 kV tới 110 kV thuộc quyền quản lý của các Tổng công ty điện lực miền.

Tới cuối năm 2020, tổng khối lượng các đường dây từ cấp điện áp 110 kV trở lên của hệ thống điện đạt 51.322 km.

Trong số này, khối lượng đường dây ở cấp điện áp 500 kV đạt 8.527 km, ở cấp điện áp 220 kV đạt 18.477 km và ở cấp điện áp 110 kV đạt 24.318 km.

BCT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *